மொழி :
SWEWE உறுப்பினர் :புகுபதிகை |பதிவு
தேடல்
கலைக்களஞ்சியம் சமூகம் |கலைக்களஞ்சியம் பதில்கள் |கேள்வி சமர்ப்பிக்கவும் |சொற்களஞ்சியம் அறிவு |பதிவேற்றம் அறிவு
கலைக்களஞ்சியம் பதில்கள் [கேள்வி சமர்ப்பிக்கவும் ]
வின்கல்காளான்
ஒருபடடித்தான சமன்பாடுஸ்கின்னர்
முன்னேற்றத்திற்கு வலுவிழப்பு தடையல்லபூஜ்ஜியம்
கார்பானிக் அமிலம் வாய்பாடு1. எதிர்ப்பு பாக்டீரியா அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள்
குளோரோபார்ம்Ion exchange chromatographyexplanation?
அடிப்படைக் கொள்கைநிகழ்தகவின் கொள்கைகள்
நிகழ்தகவு கணித புள்ளியல்அலகு 3 வரையறை புள்ளியல்
வண்ண படிவுபடமும் கற்பனை
யூரியா அது என்ன?Verjina woolf
Thirugu shankh storyபன்முக நுண்மதி என்றால் என்ன
Lialh4 inபயன்கள்சுற்று வட்ட மைய ம்
ஹைட்ரைடுகள் பங்கு என்ன?செதிள் வளர்சி
செதிள் வளர்சிதைகுரோமேட் பங்கு என்ன?
சுவாச அழுகல அது என்ன?எப்படி சிகிச்சையளிக்க வேண்டும் சுவாச அழுகல் நோய்க்குறி
டான்டேலியன் ரூட், சால்வியா,அசிட்டோ அசிட்டிக் எஸ்டர் பண்புகள்
தேடல்

版权申明 | 隐私权政策 | பதிப்புரிமை @2018 உலக encyclopedic அறிவு